Zarezerwuj +32 723 28 99
ul. Krawczyka 1, 40-423 Katowice (Nikiszowiec)

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU: „Największy rodzinny album Śląskiej Prohibicji.”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Największy rodzinny album Śląskiej Prohibicji” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest marka Śląska Prohibicja S.A. ul. Krawczyka 1 40-423 Katowice, NIP: 9542808275, REGON: 384487250, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach dla VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000804978 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest poprzez portal
 4. Konkurs trwa od 23.11.2022 do 6.12.2022 do godz. 16:00.
 5. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 7. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym„Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. poprawnie wykona zadanie konkursowe, tj. w trakcie trwania konkursu w komentarzu, pod postem informującym o konkursie, opublikowanym na profilu Facebook Organizatora (Śląska Prohibicja) udostępni 1 zdjęcie, nawiązujące do miłego wspomnienia z wizyty w Śląskiej Prohibicji oraz do dołączy do zdjęcia krótki opis.
  3. posiada konto na portalu Facebook.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych.
 3. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w w/w. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 5. Organizator konkursu nie współpracuje przy jego organizacji z Facebook Inc. Organizator konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook Inc., ani z nim związany. Serwis Facebook jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.
 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działanie serwisu Facebook i szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem serwisu Facebook, zwłaszcza z jego niedziałaniem lub niewłaściwym działaniem;
  2. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, o ile problemy te nie powstały z winy Organizatora;
  3. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 • 3 PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY
 1. Przyznane zostaną 3 nagrody – za 1 miejsce przewidziany jest voucher dla dwóch osób na spotkanie z właścicielami Winnicy Silesian w tejże winnicy oraz degustacja wina, a także nocleg ze śniadaniem w hotelu Biały Las w Żarkowie. Dojazd i powrót we własnym zakresie. Przed skorzystaniem z vouchera należy zarezerwować termin, kontaktując się z właścicielami winnicy. Za 2 miejsce przewidziany jest voucher na kolację w restauracji Śląska Prohibicja o wartości 400 zł. Za 3 miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa w postaci zestawu świątecznego składającego się z książki „Opowieść wigilijna”, losowo wybranej butelki wina oraz paczki z 4 świątecznymi pierniczkami.
 2. Zdobywcami nagrody w Konkursie będą osoby wyłonione przez Jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.12.2022 w godzinach popołudniowych, poprzez profil Facebook Organizatora – Śląska Prohibicja. Zwycięzcy otrzymają także wiadomość prywatną z informacją o sposobie przekazania nagród.
 3. Sponsorem nagród jest firma Śląska Prohibicja S.A.
 4. Odpowiedzi udziela się poprzez opublikowanie zdjęcia wraz z opisem w komentarzu pod postem informującym o konkursie opublikowanym na profilu Facebook organizatora (Śląska Prohibicja). Każdy Uczestnik może udzielić 1 odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wybierze spośród wszystkich propozycji jedną główną nagrodę. Komisja kierować się będzie następującymi kryteriami: pomysł, aspekty wizualne, zgodność z tematem i oryginalność. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6. Laureaci nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.
 7. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 8. Laureaci nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook;
  2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook;
  3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;
  4. prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu;
  5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek;
  6. używają skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po Serwisie Facebook;
  7. zgłaszają prace niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.
 • 4 DANE OSOBOWE
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska.
 2. Z dniem opublikowania zdjęcia pod postem konkursowym przez Uczestnika Konkursu administratorem danych osobowych staje się Śląska Prohibicja S.A. z z siedzibą przy Krawczyka 1, 40-0423 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000804978, posiadająca REGON: 384487250 , NIP: 9542808275.
 3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu w szczególności w celach związanych z dopuszczeniem do udziału w Konkursie, ustaleniem prawa uczestnika do uzyskania nagrody, przekazania nagrody laureatom oraz ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania wniesionych reklamacji.
 4. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestnika Konkursu w postaci imienia i nazwiska a w przypadku laureatów konkursu przetwarzać będzie dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.
 5. Administrator udostępnia dane osobowe wyłącznie właścicielowi portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook Inc. oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania konkursu na portalu Facebook.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie trwania Konkursu a po jego zakończeniu na potrzeby przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, którego przebieg określa niniejszy Regulamin.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, jeżeli jej zdaniem nie ma podstaw do tego, aby administrator przetwarzał jej dane;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią działań;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w przypadku wygranej.
 • 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Śląska Prohibicja S.A. ul. Krawczyka 1, 40-423, Katowice.
 1. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, nie później niż w terminie 5 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
  Verified by MonsterInsights